Zum Seitenanfang
Crafter
Izbornik
Zatvoriti izbornik
Zatvoriti

Jamstva Produženo jamstvo

 

Produženo jamstvo

Važne napomene "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Gospodarska vozila"

Vrijedi za modele Caddy, Amarok, Transporter, Caravelle, Multivan, California, Business, Crafter

1. Opseg  "VOLKSWAGEN produženog jamstva  - Gospodarska vozila"

Pod uvjetima "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Gospodarska vozila", uvoznik vozila marke VOLKSWAGEN za Republiku Hrvatsku društvo Porsche Croatia d.o.o., 10010 Zagreb, Miroslava Miholića 2, pokriva troškove otklanjanja neispravnosti na originalnim mehaničkim, električnim ili elektroničkim dijelovima vozila u razdoblju od 2 (dvije) godine od dana isteka dvogodišnjeg jamstva proizvođača za ispravnost vozila pod sljedećim uvjetima:

• ako vozilom u trenutku pojave nedostatka nije prijeđeno više od 150.000 (stopedeset tisuća) kilometara;

• ako su na vozilu obavljeni svi redoviti servisni radovi sukladno naputcima i smjernicama proizvođača;

• ako su svi dosadašnji popravci na vozilu izvršeni sukladno naputcima i smjernicama proizvođača;

• ako je nedostatak utvrđen i otklonjen u ovlaštenom servisu za vozila marke VOLKSWAGEN.

Osim troškova otklanjanja neispravnosti na originalnim mehaničkim, električnim ili elektroničkim dijelovima vozila, produženo jamstvo ne obuhvaća nikakve druge izdatke ili troškove vlasnika vozila, kao što su troškovi upotrebe zamjenskog vozila. Iznimno, isključena je primjena "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Gospodarska vozila" na visokonaponske baterije kod električnih i plug-in hibridnih vozila.

Temeljem ove brošure o "VOLKSWAGEN produženom jamstvu - Gospodarska vozila" vlasnik vozila nema pravo:

• na zamjenu vozila novim vozilom marke VOLKSWAGEN ili drugim vozilom,

• na sniženje kupoprodajne cijene,

• na raskid ugovora o prodaji vozila i povrat kupoprodajne cijene;

• na naknadu štete koju je pretrpio dok je bio zbog popravka lišen upotrebe vozila.

Popravak ili zamjena dijelova čije troškove je temeljem ove brošure "VOLKSWAGEN produženo jamstvo - Gospodarska vozila" snosio uvoznik vozila VOLKSWAGEN za Republiku Hrvatsku, ne dovodi do produljenja kao niti do ponovnog početka tijeka "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Gospodarska vozila" danog od strane uvoznika vozila VOLKSWAGEN za Republiku Hrvatsku.

Nekorištenje prava iz ove brošure "VOLKSWAGEN produženo jamstvo - Gospodarska vozila", u dvogodišnjem razdoblju ili do prijeđenih 150.000 (stopedeset tisuća) kilometara, iz bilo kojeg razloga, ne može biti osnova vlasniku vozila za isticanje bilo kakvih zahtjeva prema uvozniku.

Način popravka kao i potrebne originalne rezervne dijelove određuje odgovorna osoba ovlaštenog servisa za vozila marke VOLKSWAGEN poštujući sve standarde i normative definirane od strane VOLKSWAGEN proizvođača.

Za vrijeme trajanja "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Gospodarska vozila" za popravak vozila se mogu koristiti novi ili tvornički obnovljeni originalni rezervni dijelovi. Svi dijelovi vozila koji su zamijenjeni novim ili tvornički obnovljenim originalnim rezervnim dijelovima u produženom jamstvu ostaju u vlasništvu uvoznika.

 

2. Isključenja "VOLKSWAGEN produženog jamstva  - Gospodarska vozila"

Produženim jamstvom nisu obuhvaćene naknadne preinake vozila i oprema koja je u vozilo ugrađena nakon isporuke novog vozila kupcu. Prirodno trošenje dijelova uslijed redovite uporabe vozila ne smatra se nedostatkom, pa nije pokriveno "VOLKSWAGEN produženim jamstvom - Gospodarska vozila". "VOLKSWAGEN produženo jamstvo - Gospodarska vozila" ne obuhvaća otklanjanje nedostataka koji su nastali:

a) uslijed djelovanja uzroka koji se nalazi izvan vozila ili kao posljedica utjecaja vanjske sile na vozilo;

b) uslijed korištenja vozila u uvjetima koji ne odgovaraju normalnim uvjetima;

c) uslijed neodgovarajuće ili nepravilne uporabe vozila;

d) zbog uporabe ili održavanja vozila koji nisu sukladni uputama proizvođača;

e) uslijed nedostatka njege, prekomjernog trošenja, nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvara;

f) na visokonaponskim baterijama kod električnih i plug-in hibridnih vozila.

Kupac vozila gubi prava iz "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Gospodarska vozila" u sljedećim slučajevima:

a) ako je nedostatak na vozilu izazvan namjerno;

b) ako je nedostatak na vozilu posljedica nepravilne uporabe vozila, sudara, puknuća gume, elementarne nepogode, prirodnog trošenja i/ili habanja, oštećenja uzrokovanog vanjskim mehaničkim i/ili kemijskim utjecajima (primjerice djelovanjem životinja ili djelovanjem životinjske odnosno biljne materije, udarci kamenčića, industrijski ispušni plinovi u zraku i sl.) ili drugih uzroka izvan samog vozila;

c) ako na vozilu nisu obavljeni svi redoviti servisni radovi sukladno naputcima i smjernicama proizvođača;

d) ako se identifikacijski broj vozila (VIN) odnosno broj motora ne mogu pročitati ili su različiti od brojeva navedenih u Servisnoj knjižici;

e) ako vlasnik ili korisnik vozila nije dopustio ili ne dopušta otklanjanje odnosno popravak nedostatka, kvara ili greške koja je otkrivena od strane ovlaštenog servisa za vozila marke VOLKSWAGEN;

f) ako se vozilo koristi za sportske svrhe ili bilo kakve druge vrste natjecanja;

g) ako su na vozilu izvršene promjene koje nisu predviđene ili odobrene od strane proizvođača;

h) ako nisu poštivane upute o uporabi, održavanju i servisiranju navedene u uputama za uporabu vozila;

i) u ostalim slučajevima koji nisu navedeni u gornjim točkama, ali s istima stoje u uzročnoj vezi.

Prava definirana u jamstvenom listu proizvođača vozila marke VOLKSWAGEN, a koja su vezana za jamstvo na lak ostaju ovom brošurom "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Gospodarska vozila" nepromijenjena i ista se ne produžuju.

Popravci i usluge koji se smatraju redovnim održavanjem vozila, a koje je propisao proizvođač, kao što je npr. zamjena filtera, svjećica, žarulja, osigurača, kočionih pločica i diskova, izmjene i dopune raznih pogonskih sredstava, i dr. nisu pokriveni ovim "VOLKSWAGEN produženim jamstvom - Gospodarska vozila".

Pri korištenju vozila u otežanim uvjetima korištenja neke radove servisiranja potrebno je obaviti i prije dospijeća sljedećeg servisa odnosno između navedenih fiksnih servisnih intervala. Servisni savjetnik u specijaliziranoj servisnoj radionici rado će vas savjetovati o tome da li su s obzirom na uvjete korištenja vašeg vozila potrebni radovi između uobičajenih fiksnih servisnih intervala.

 

3. Područje važenja

Zahtjev za ostvarenje prava iz ove brošure "VOLKSWAGEN produženo jamstvo -Gospodarska vozila" vlasnik vozila može postaviti u bilo kojem ovlaštenom servisu za vozila marke VOLKSWAGEN u Republici Hrvatskoj ukoliko je vozilo kupljeno od ovlaštenog VOLKSWAGEN trgovca u Republici Hrvatskoj.

Vlasnik vozila ima pravo i na popravak vozila i izvan granica Republike Hrvatske pod sljedećim kumulativno ispunjenim uvjetima:

• ako vozilo kupca ostane nepokretno na cesti. Pod pojmom nepokretno vozilo podrazumijeva se vozilo koje vlastitom snagom ne može doći do najbližeg VOLKSWAGEN ovlaštenog servisa ili kojem ovlašteni serviseri za vozila marke VOLKSWAGEN iz tehničkog ili sigurnosnog razloga zabranjuju daljnju vožnju;

• ako je popravak vozila izvršen u najbližem ovlaštenom VOLKSWAGEN servisu.

Vlasnik vozila sam snosi troškove popravka vozila u ovlaštenom servisu za vozila marke VOLKSWAGEN izvan granica Republike Hrvatske. Zahtjev za naknadu troškova koji su nastali otklanjanjem nedostataka, a koji su pokriveni pravima iz ove brošure "VOLKSWAGEN produženo jamstvo - Gospodarska vozila", vlasnik vozila mora postaviti u roku od 8 (osam) dana od dana završetka popravka vozila onom VOLKSWAGEN ovlaštenom servisu u kojem je obavio posljednji servis vozila prije nego se nedostatak pojavio. Da bi ostvario pravo na povrat novčanih sredstava vlasnik vozila je dužan predočiti primjerak originalnog radnog naloga i računa, u kojima su detaljno specificirani troškovi rada i dijelova koji su ugrađeni u vozilo.

4. Početak i trajanje  "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Gospodarska vozila"

"VOLKSWAGEN produženo jamstvo - Gospodarska vozila " počinje teći prvog sljedećeg dana nakon isteka dvogodišnjeg tvorničkog jamstva proizvođača i vrijedi narednih 2 (dvije) godine ili do trenutka kada vozilo prijeđe 150.000 (stopedeset tisuća) kilometara, ovisno što prije nastupi.

Odjava ili privremeno mirovanje vozila kao i promjena korisnika i vlasnika vozila nema utjecaja na trajanje VOLKSWAGEN produženog jamstva - Gospodarska vozila.

5. Obveze korisnika  "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Gospodarska vozila"

Da bi korisnik "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Gospodarska vozila" ostvario svoja prava isti mora:

• odmah nakon nastupa kvara o istom upoznati ovlaštenog VOLKSWAGEN servisnog partnera;

• u svako doba ovlaštenoj osobi VOLKSWAGEN ovlaštenog servisa osigurati pregled oštećenog predmeta u ovlaštenom servisu za vozila marke VOLKSWAGEN, te mu na zahtjev dati sve informacije potrebne za utvrđivanje štete;

• u slučaju kvara predočiti servisnu knjižicu kao dokaz o provođenju radova održavanja, provjera i njege koje propisuje proizvođač;

• poduzeti sve što je moguće za umanjenje i uklanjanje štete, spriječiti da vozilo bude izvrgnuto daljnjim oštećenjima i pridržavati se uputa ovlaštenog servisa za vozila marke VOLKSWAGEN.

Nepridržavanje navedenih obveza od strane korisnika "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Gospodarska vozila " ima za posljedicu djelomični ili potpuni prestanak važenja "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Gospodarska vozila " i nemogućnosti korištenja prava iz ove brošure. Da li će posljedica biti djelomični ili potpuni prestanak važenja ovisi o težini povrede navedenih obveza pri čemu konačnu ocjenu o težini povrede daje ovlašteni Volkswagen serviser i/ili uvoznik.

6. Završne odredbe

Prava iz ove brošure ne utječu na ostala prava koja vlasniku vozila kao kupcu pripadaju po drugim osnovama. Uvoznik jamči da će za prodano vozilo najmanje 7 (sedam) godina osigurati servisiranje, kao i mogućnost nabave originalnih rezervnih dijelova.

Radi ostvarenja prava iz VOLKSWAGEN produženog jamstva - Gospodarska vozila, vlasnik je obvezan prije započinjanja otklanjanja nedostataka, omogućiti utvrđivanje nedostataka u ovlaštenom servisu za vozila marke VOLKSWAGEN.

Važne napomene "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Crafter"

1. Opseg  "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Crafter"

Pod uvjetima "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Crafter", proizvođača Volkswagen AG, D-38436 Wolfsburg pokriva troškove otklanjanja neispravnosti na originalnim mehaničkim, električnim ili elektroničkim dijelovima vozila u razdoblju od 1 (jedne) godine od dana isteka trogodišnjeg jamstva proizvođača za ispravnost vozila pod sljedećim uvjetima:

 • ako vozilom u trenutku pojave nedostatka nije prijeđeno više od 150.000 (stopedeset tisuća) kilometara;
 • ako su na vozilu obavljeni svi redoviti servisni radovi sukladno naputcima i smjernicama proizvođača u fiksnim servisnim vremenskim intervalima od 1 (jedne) godine ili nakon svakih prijeđenih 20.000 (dvadeset tisuća) kilometara, ovisno što prije nastupi. Maksimalno dopušteno prekoračenje ovih uvjeta je 1 (jedan) mjesec odnosno 1.000 (tisuću) kilometara;
 • ako su svi dosadašnji popravci na vozilu izvršeni sukladno naputcima i smjernicama proizvođača;
 • ako je nedostatak utvrđen i otklonjen u ovlaštenom servisu za vozila marke VOLKSWAGEN.

Osim troškova otklanjanja neispravnosti na originalnim mehaničkim, električnim ili elektroničkim dijelovima vozila, produženo jamstvo ne obuhvaća nikakve druge izdatke ili troškove vlasnika vozila, kao što su troškovi upotrebe zamjenskog vozila.

Temeljem ove brošure o "VOLKSWAGEN produženom jamstvu - Crafter" vlasnik vozila nema pravo:

 • na zamjenu vozila novim vozilom marke VOLKSWAGEN ili drugim vozilom,
 • na sniženje kupoprodajne cijene,
 • na raskid ugovora o prodaji vozila i povrat kupoprodajne cijene;
 • na naknadu štete koju je pretrpio dok je bio zbog popravka lišen upotrebe vozila.

Popravak ili zamjena dijelova čije troškove je temeljem ove brošure "VOLKSWAGEN produženo jamstvo - Crafter" snosio proizvođač vozila Volkswagen AG, D-38436 Wolfsburg, ne dovodi do produljenja kao niti do ponovnog početka tijeka "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Crafter" danog od strane proizvođača vozila Volkswagen AG, D-38436 Wolfsburg.

Nekorištenje prava iz ove brošure "VOLKSWAGEN produženo jamstvo - Crafter", u jednogodišnjem razdoblju ili do 150.000 (stopedeset tisuća) kilometara, iz bilo kojeg razloga, ne može biti osnova vlasniku vozila za isticanje bilo kakvih zahtjeva prema Volkswagen proizvođaču.

Način popravka kao i potrebne originalne rezervne dijelove određuje odgovorna osoba ovlaštenog servisa za vozila marke VOLKSWAGEN poštujući sve standarde i normative definirane od strane VOLKSWAGEN proizvođača.

Za vrijeme trajanja "VOLKSWAGEN produženog jamstva- Crafter" za popravak vozila se mogu koristiti novi ili tvornički obnovljeni originalni rezervni dijelovi. Svi dijelovi vozila koji su zamijenjeni novim ili tvornički obnovljenim originalnim rezervnim dijelovima u produženom jamstvu ostaju u vlasništvu uvoznika.

2. Isključenja "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Crafter"

Produženim jamstvom nisu obuhvaćene naknadne preinake vozila i oprema koja je u vozilo ugrađena nakon isporuke novog vozila kupcu. Prirodno trošenje dijelova uslijed redovite uporabe vozila ne smatra se nedostatkom, pa nije pokriveno "VOLKSWAGEN produženim jamstvom - Crafter". "VOLKSWAGEN produženo jamstvo - Crafter" ne obuhvaća otklanjanje nedostataka koji su nastali:

a) uslijed djelovanja uzroka koji se nalazi izvan vozila ili kao posljedica utjecaja vanjske sile na vozilo;
b) uslijed korištenja vozila u uvjetima koji ne odgovaraju normalnim uvjetima;
c) uslijed neodgovarajuće ili nepravilne uporabe vozila;
d) zbog uporabe ili održavanja vozila koji nisu sukladni uputama proizvođača;
e) uslijed nedostatka njege, prekomjernog trošenja, nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvara.

Kupac vozila gubi prava iz "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Crafter" u sljedećim slučajevima:
a) ako je nedostatak na vozilu izazvan namjerno;
b) ako je nedostatak na vozilu posljedica nepravilne uporabe vozila, sudara, puknuća gume, elementarne nepogode, prirodnog trošenja i/ili habanja, oštećenja uzrokovanog vanjskim mehaničkim i/ili kemijskim utjecajima (primjerice djelovanjem životinja ili djelovanjem životinjske odnosno biljne materije, udarci kamenčića, industrijski ispušni plinovi u zraku i sl.) ili drugih uzroka izvan samog vozila;
c) ako na vozilu nisu obavljeni svi redoviti servisni radovi sukladno naputcima i smjernicama proizvođača u fiksnim servisnim vremenskim intervalima od 1 (jedne) godine ili nakon svakih prijeđenih 20.000 (dvadeset tisuća) kilometara, ovisno što prije nastupi, sukladno planu održavanja vozila;
d) ako se identifikacijski broj vozila (VIN) odnosno broj motora ne mogu pročitati ili su različiti od brojeva navedenih u Servisnoj knjižici;
e) ako vlasnik ili korisnik vozila nije dopustio ili ne dopušta otklanjanje odnosno popravak nedostatka, kvara ili greške koja je otkrivena od strane ovlaštenog servisa za vozila marke VOLKSWAGEN;
f) ako se vozilo koristi za sportske svrhe ili bilo kakve druge vrste natjecanja;
g) ako su na vozilu izvršene promjene koje nisu predviđene ili odobrene od strane proizvođača;
h) ako nisu poštivane upute o uporabi, održavanju i servisiranju navedene u uputama za uporabu vozila;
i) u ostalim slučajevima koji nisu navedeni u gornjim točkama, ali s istima stoje u uzročnoj vezi.
Prava definirana u jamstvenom listu proizvođača vozila marke VOLKSWAGEN, a koja su vezana za jamstvo na lak ostaju ovom brošurom "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Crafter" nepromijenjena i ista se ne produžuju.

Popravci i usluge koji se smatraju redovnim održavanjem vozila, a koje je propisao proizvođač, kao što je npr. zamjena filtera, svjećica, žarulja, osigurača, kočionih pločica i diskova, izmjene i dopune raznih pogonskih sredstava, i dr. nisu pokriveni ovim "VOLKSWAGEN produženim jamstvom - Crafter".

3. Područje važenja

Zahtjev za ostvarenje prava iz ove brošure "VOLKSWAGEN produženo jamstvo - Crafter" vlasnik vozila može postaviti u bilo kojem ovlaštenom servisu za vozila marke VOLKSWAGEN u Republici Hrvatskoj ukoliko je vozilo kupljeno od ovlaštenog VOLKSWAGEN trgovca u Republici Hrvatskoj.

Vlasnik vozila ima pravo i na popravak vozila i izvan granica Republike Hrvatske pod sljedećim kumulativno ispunjenim uvjetima:

 • ako vozilo kupca ostane nepokretno na cesti. Pod pojmom nepokretno vozilo podrazumijeva se vozilo koje vlastitom snagom ne može doći do najbližeg VOLKSWAGEN ovlaštenog servisa ili kojem ovlašteni serviseri za vozila marke VOLKSWAGEN iz tehničkog ili sigurnosnog razloga zabranjuju daljnju vožnju;
 • ako je popravak vozila izvršen u najbližem ovlaštenom VOLKSWAGEN servisu.

Ako kupac ne ostvari svoja prava izvan Republike Hrvatske, a koja mu pripadaju temeljem ove brošure "Volkswagen  produženo jamstvo - Crafter" vlasnik vozila može se u vezi ostvarivanja navedenih prava u roku od 8 (osam) dana od dana završetka popravka vozila obratiti onom Volkswagen ovlaštenom servisu u kojem je obavio posljednji servis vozila prije nego se nedostatak pojavio.

Da bi ostvario pravo na povrat novčanih sredstava vlasnik vozila je dužan predočiti primjerak originalnog radnog naloga i računa, u kojima su detaljno specificirani troškovi rada i dijelova koji su ugrađeni u vozilo.

4. Početak i trajanje  "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Crafter"

"VOLKSWAGEN produženo jamstvo - Crafter " počinje teći prvog sljedećeg dana nakon isteka trogodišnjeg tvorničkog jamstva proizvođača i vrijedi narednih 1 (jedne) godine ili do trenutka kada vozilo prijeđe 150.000 (stopedeset tisuća) kilometara, ovisno što prije nastupi.

Odjava ili privremeno mirovanje vozila kao i promjena korisnika i vlasnika vozila nema utjecaja na trajanje VOLKSWAGEN produženog jamstva - Crafter.

5. Obveze korisnika   "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Crafter"

Da bi korisnik "VOLKSWAGEN produženog jamstva" ostvario svoja prava isti mora:

 • odmah nakon nastupa kvara o istom upoznati ovlaštenog VOLKSWAGEN servisnog partnera;
 • u svako doba ovlaštenoj osobi VOLKSWAGEN ovlaštenog servisa osigurati pregled oštećenog predmeta u ovlaštenom servisu za vozila marke VOLKSWAGEN, te mu na zahtjev dati sve informacije potrebne za utvrđivanje štete;
 • u slučaju kvara predočiti servisnu knjižicu kao dokaz o provođenju radova održavanja, provjera i njege koje propisuje proizvođač;
 • poduzeti sve što je moguće za umanjenje i uklanjanje štete, spriječiti da vozilo bude izvrgnuto daljnjim oštećenjima i pridržavati se uputa ovlaštenog servisa za vozila marke VOLKSWAGEN.

Nepridržavanje navedenih obveza od strane korisnika "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Crafter" ima za posljedicu djelomični ili potpuni prestanak važenja "VOLKSWAGEN produženog jamstva - Crafter" i nemogućnosti korištenja prava iz ove brošure. Da li će posljedica biti djelomični ili potpuni prestanak važenja ovisi o težini povrede navedenih obveza pri čemu konačnu ocjenu o težini povrede daje ovlašteni Volkswagen serviser i/ili proizvođač.

6. Završne odredbe

Prava iz ove brošure ne utječu na ostala prava koja vlasniku vozila kao kupcu pripadaju po drugim osnovama. Uvoznik jamči da će za prodano vozilo najmanje 7 (sedam) godina osigurati servisiranje, kao i mogućnost nabave originalnih rezervnih dijelova.

Radi ostvarenja prava iz VOLKSWAGEN produženog jamstva, vlasnik je obvezan prije započinjanja otklanjanja nedostataka, omogućiti utvrđivanje nedostataka u ovlaštenom servisu za vozila marke VOLKSWAGEN.

Ups!
Čini se da vaš preglednik nije ažuriran. Možda naša web stranica ne radi optimalno. Većina preglednika (ali ne i MS Internet Explorer 11 i stariji) i dalje radi dobro.

Preporučujemo vam da ažurirate svoj web preglednik!
Najnovija inačica može osigurati dobro iskustvo bilo gdje na Internetu.

Hvala vam na posjeti i dobro se zabavite.
Vaš Volkswagen tim
24px/configurator private vehicles Created with Sketch.
24px/interior (not final) Created with Sketch.